Mesztegnyő község honlapja

ERFA logoA kedvezményezett neve: Mesztegnyő Község Önkormányzata

A projekt címe: Mesztegnyő-Marcali kerékpárút kialakítása

A szerződött támogatás összege: 525 000 000 Ft

A projekt összköltsége: 525 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-SO2-2019-00010

A tervezett befejezési határidő: 2021.12.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A projekt a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

A projekt az alábbi, 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységeket tartalmazza: A) b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: d) Nyilvánosság biztosítása.

  1. e) A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása a Felhívás 3.4. pontja szerinti feltételekkel.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. D) Kapcsolódó tevékenységcsoport
  2. Önkormányzati és vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása, amennyiben a beruházás megvalósításával a fenntartható közlekedést szolgáló cél valósul meg a Felhívás 3.4. fejezetének D) d1) pontja szerinti feltételekkel.
  3. Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:

- Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építése, beszerzése, elhelyezése,

  1. A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvízelvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet, stb.), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése

Felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása: a projekt tevékenységei nem állami támogatási kategóriába tartoznak.

Tartalmi értékelési szempontok:

1.1 A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul. A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához. Az intézkedésben olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulhatnak meg településeken, és vagy települések között, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és / vagy az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez.: Megfelelt.

1.2 A beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. Megfelelt: Marcaliban található munkahelyeket a mesztegnyői és kelevizi munkavállalók kerékpárral is biztonságosa elérhetik, ezzel elősegítve a foglalkoztatást, ösztönözve a gazdaságot.

1.3 A projekt nem tartozik a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pontjában felsorolt kizáró okok alá: Megfelelt.

1.4 Kiemelt projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt.

Az illeszkedés a megalapozó dokumentumban szöveges formában kifejtésre került. Az adott területi szereplő területi kiválasztási kritériumok szempontjai jelen felhívás terület-specifikus mellékleteinek a 4.4. pontjában találhatóak.

Megfelelt minősítés csak akkor adható, ha a támogatási kérelem valamennyi szempontnak megfelel.

Standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést szükséges adni: nem releváns.

2.1 A projekt a felhívás 3.1 Támogatható tevékenységek pontjában felsorolt tevékenységeket kívánja megvalósítani.

Amennyiben az értékelés részben minősítésű, a nem támogatható tevékenységeket törölni szükséges a projektből a támogatási szerződés megkötéséig: megfelelt.

2.2 A projekt megfelel a felhívás 3.4 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek: megfelelt: A felhívás 3.4 pontban foglaltak alapján került a pályázat összeállításra.

2.3 Kerékpárosbarát fejlesztés esetén bemutatásra került a beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajz vagy nyomvonalterv a felhívás 3.4 a19) pontjában meghatározottak szerint (pl.: kerékpárosbarát településrészre, kerékpárosbarát településre, vagy településeket összekötő kerékpárforgalmi útvonalra vonatkozóan). Megfelelt, csatolásra került.

3.1 Az egyes mérföldkövek egymásra épülése és tartalma logikusan felépített, a felhívásban előírt feltételrendszer teljesülését előrevetíti, lehetővé teszi.

Amennyiben az értékelés részben minősítésű, a felhívásnak megfelelő mérföldköveket a támogatási szerződés megkötéséig szükséges megtervezni.: Megfelelt, lásd adatlap mérföldkövek.

4.1 Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.: nem releváns

4.2 A beavatkozás tárgyát képező ingatlanok tulajdonviszonyait a támogatást igénylő bemutatta.: részben megfelelt

5.1 A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.

A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével.

Ezért a beavatkozás tervezése és megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak legyenek. Ezért a gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítását is tervezni szükséges a beavatkozásokban. Az egyes közlekedési módok tervezésének az elhagyása akkor lehetséges, ha az adott beruházásnak ilyen közlekedési mód felülete vagy útvonala egyértelműen nem a része.

Projektötlet esetén fentiekről a támogatást igénylő az adatlapon nyilatkozik, részletes projekt esetén a feltétel teljesülése a megalapozó igazoló dokumentumokban, és a műszaki tervekben kerül ellenőrzésre: megfelelt, nyilatkozunk.

5.2 A beruházásnak szemléletformálási elemet is tartalmaznia kell a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése érdekében. Megfelelt.

6.1 A beruházásnak hozzá kell járulnia a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelmet kapnak. Megfelelt.

6.2 A beruházást úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a beruházás megvalósítása ne vezessen a környezet indokolatlan - szükséges mértéken felüli - károsításához. Megfelelt

7.1 A beruházás nem pontszerűen, hanem a megye integrált fejlesztési programjának részeként vagy az adott település integrált településfejlesztési stratégiájában foglaltak szerint valósul meg. Megfelelt.

7.2 Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, a támogatást igénylő vállalja az azbesztmentesítést. Nem releváns.

8.1 A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. Megfelelt. Az önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosítják a kerékpárút fenntartási munkálatait.

  1. 1 A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságának a javítása érekében. Megfelelt.

10.1 A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre.

A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta.

A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható. Megfelelt, lásd projekt költségvetése.

11.1 A projektnek a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálnia, és hozzá kell járulnia a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. Megfelelt.

terület-specifikus értékelési szempontok

1.1 A tervezett projekttevékenységek hatására érvényesülhetnek a megyei területfejlesztési program fenntartható települési közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó célkitűzései. (igen/nem) Igen. (5 pont)

2.1 térségi közlekedési kapcsolatok fejlődése elősegíti a társadalmi kohéziót településen belül és települések között is. Lakott területen kívüli és belüli szakasz fejlesztésére, felújítására irányul. (3 pont)

3.1 A tervezett projekttevékenységek tartalmaznak a munkaerő mobilitást elősegítő közlekedési kapcsolat fejlesztési és/vagy közlekedési módok fejlesztését szolgáló elemeket. (igen/nem) Igen (3 pont)

4.1 Az alternatív közlekedési módok népszerűsítésével, infrastruktúrájuk fejlesztésével a projekt hozzájárul-e a helyben foglalkoztatottak arányának növeléséhez (igen/nem). Igen (1 pont)

5.1 A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak-e az alternatív és/vagy a közösségi közlekedés minőségének javításával a térségi kapcsolatok intenzívvé válásához, amely elősegíti a megye belső kohéziójának erősödését. (igen/részben/nem) Igen: a projekt keretében létrejött fejlesztés több, mint két település között teremt/javít a közösségi, vagy alternatív közlekedés terén elérhetőségi kapcsolatot, mely legalább egy térségi funkcionális központ település (városi rangú település, vagy térségközpont funkcióval bíró nagyközség) elérhetőségét is tartalmazza.

5.2 Milyen fejlettségű járásban valósul meg a tervezett projekttevékenység? kedvezményezett járásban valósul meg fejlesztés - 2 pont

A programban közvetlenül érintett települések: Mesztegnyő, Marcali, Kelevíz. Közvetetten érintett települések: Kéthely, Balatonújlak, Balatonkeresztúr, illetve a Balatoni bringakörút települései.

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

A projekt címe: Szárnyaló közösség

A kedvezményezett neve: Nagybajom Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 59 974 012.-Ft

A támogatás mértéke ( %-ban) : 100 %

A projekt széles összefogásra épülő, társadalmilag támogatott projekt, amely keretében 14 egymással érintkező önkormányzat alkot konzorciumot. A projekt keretében minden résztvevő településen több olyan rendezvény kerül megszervezésre, amelyek célja a helyi identitás erősítése, illetve olyan identitástudat kialakítása, amely a lakosság szintjén is világosan meghatározható. A projekt keretében a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés mellett képzéseken vesznek részt a településekről jogosultságot szerző személyek, valamint tanulmányúton vesznek részt a résztvevők delegáltjai. A projekt mottója, a "szárnyaló közösség" fejezi ki legjobban azt az eredményt, amit a résztvevők el kívánnak érni. A projekt céljai két részre oszthatók; a közvetlen cél az egyébként is fejlődő térség felpezsdítése rendezvényekkel, képzésekkel, illetve a résztvevő önkormányzatok együttműködésének további erősítése. A közvetett - hosszú távú - cél a térség identitásának kihangsúlyozása, az identitástudat erősítése elsősorban a lakosság szintjén.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 09.01.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00008


 

 

A Mesztegnyői Római Katolikus Plébánia összesen bruttó 16.800.000 Ft támogatásban részesült 2016. évben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatának keretében.

emet logo fekvo szines rgb png
1. Mesztegnyő Római Katolikus Templom körüli drénrendszer kialakítása: 10.000.000 Ft.

templom drenrendszer palyazat

2. Mesztegnyő Római Katolikus Templom homlokzat felújítási munkálatai: 6.800.000 Ft.

templomhomlokzat palyazat

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mesztegnyőn” 

 

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0060

 

Mesztegnyő Község Önkormányzat 31 863 622 millió forint uniós támogatást nyert a „DDOP-3.1.3/G-14-2014 Egészségügyi alapellátás fejlesztése” pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül. A 31 863 622 millió forintos összköltségvetést elérő beruházásból a Mesztegnyő, Vörösmarty u. 27 alatti épület került korszerűsítésre ahol a háziorvosi szolgálat, iskola egészségügyi szolgálat és védőnői szolgálat található.

 

http://eumesztegnyo.palyazat2020.info/

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

Mesztegnyő Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatás segítségével középületeinek energetikai fejlesztését valósítja meg, melynek megvalósítása megkezdődött.

A projekt keretében Mesztegnyő község középületeinek (Polgármesteri Hivatal, Kultúrház, Gondozási Központ, Faluház) energetikai korszerűsítése valósul meg, melynek keretében homlokzati hőszigetelés és nyílászáró cserék valósulnak meg, biztosítva ezzel az épületek hosszú távú fenntarthatóságát, és egyben a jelentős energia megtakarítást is egyaránt.

 

2015.  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mesztegnyőn” 

 

KEOP-2014-4.10.0/N/14-2014-0391

 

Mesztegnyő Község Önkormányzat 17 779 999 millió forint uniós támogatást nyert a „KEOP-2014-4.10.0/K Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.

 

http://mesztegnyo.fotovoltaikus.hu/

 

kozadatkereso logo 0

Közösségi oldalunk

Megközelítés

DMC Firewall is a Joomla Security extension!